ഡെങ്കി പനിയും അവയുടെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളും

ഡെങ്കി പനിയും അവയുടെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളും

 

ഡെങ്കി പനിയും അവയുടെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളും

                                                                              

“എയ്ഡിസ് ഈജിപ്‌റ്റസ്” ഇനത്തിൽ പെട്ട കൊതുകുകൾ പരത്തുന്ന രോഗമാണ് ഡെങ്കി പനി.  ഈ കൊതുകുകൾ, രോഗ ബാധിതർ ആയ രോഗികളിൽ നിന്നും രോഗം സ്വീകരിച്ചു മറ്റു വ്യക്തികളിൽ പരത്തുന്നു.

Read more about ഡെങ്കി പനിയും അവയുടെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളും

shareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Benefits of Regular Exercises

Benefits of Regular Exercises

  Benefits of Regular Exercise   Recommended Guidelines • 150 minutes of moderate-intensity aerobic exercise or 30 minutes physical activity every day to reduce the risk of cardiovascular diseases, lower blood pressure, improve cholesterol and optimize weight • There is 40% lower risk of dying with people who are physically active for about 7 hours […]